Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ QUÍ III THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ QUÍ III
"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH" TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC..
Xem Tiếp...

Tin du lịch

The Shard - tòa nhà chọc trời từng "gây sốt" ở châu Âu The Shard - tòa nhà chọc trời từng "gây sốt" ở châu Âu
Khám phá tòa nhà Casa Mila được thiết kế bằng kiến trúc "lập dị" ở Barcelona Khám phá tòa nhà Casa Mila được thiết kế bằng kiến trúc "lập dị" ở..
Xem Tiếp...
Dịch vụ QH Du lịch
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUY HOẠCH DU LỊCH
There are no translations available

1.Các loại hình dịch vụ qui hoạch du lịch: Có 2 loại dịch vụ chính
1.1. Qui hoạch tổng thể ( Qui hoạch chiến lược )

Bao gồm:
- Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp vùng
- Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp Tỉnh
- Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp Thành phố
- Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp Huyện
( khách hàng chủ yếu của dịch vụ qui hoạch Tổng thể phát triển Du lịch là các cơ quan Quản lý Nhà nước như: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch, các Sở Du lịch, các UBND Thành phố và UBND Huyện )
1.2. Qui hoạch cụ thể ( Qui hoạch chi tiết )
Bao gồm:
- Qui hoạch chung khu du lịch: thực hiện trong trường hợp khu du lịch có qui mô QG, diện tích từ 1.000 ha trở lên thuộc quyền quản lý của Nhà nước.( tỷ lệ bản đồ qui hoạch 1/5000 )
- Qui hoạch chi tiết khu du lịch: thực hiện trong trường hợp khu du lịch cơ qui mô từ 20ha- 200ha, thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp ) ( tỷ lệ bản đồ qui hoạch 1/2000- 1/200)
( khách hàng chủ yếu của dịch vụ qui hoạch chi tiết phát triển Du lịch là các cơ quan Quản lý Nhà nước hoặc doanh nghiệp)

2. Nội dung và dự toán của dịch vụ qui hoạch du lịch.

Được xác định dựa trên trên cơ sở của các văn bản pháp qui hiện hành sau:
2.1. Các văn bản liên quan đến việc xác định nội dung thực hiện qui hoạch:
- Luật du lịch (xem chi tiết )
- Luật di sản văn hóa năm 2001 ban hành ngày 29/6/2001 và nghị định số 92/2002/NDD-CP ngày 11/11/2002 của chính phủ qui định chi tiết thi hành luật di sản văn hóa 2001. ( xem chi tiết )
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009 ban hành ngày 10/06/2009. ( xem chi tiết )
-  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. (xem chi tiết)
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội. (xem chi tiết)
- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị    (xem chi tiết)
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây Dựng. ( xem chi tiết )
- Quyết định số 21/2005/QĐ- BXD của Bộ Xây dựng về Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.  (xem chi tiết )
-Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại Quy hoạch đô thị. ( xem chi tiết )
2.2. Các văn bản liên quan đến việc xác định kinh phí thực hiện qui hoạch
- Thông tư 17/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. ( xem chi tiết )
2.3. Các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, được áp dụng.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, 01 - 2008/BXD. ( xem chi tiết )
- Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam. ( xem chi tiết )
- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007. ( xem chi tiết )
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008: Quy hoạch phát triển khu du lịch – Tiêu chuẩn thiết kế. ( xem chi tiết )
- Các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành khác. ( xem chi tiết )
3. Qui trình thực hiện một hợp đồng qui hoạch du lịch.Tổng thời gian cho 1 hợp đồng qui hoạch du lịch :
9- 15 tháng
( tùy thuộc vào qui mô qui hoạch và mức độ nhanh chậm của các thủ tục hành chính)
Read more...