TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

STDe - TOUR DU LỊCH "ĐƯỜNG LÂM MÙA LÚA CHÍN" STDe - TOUR DU LỊCH "ĐƯỜNG LÂM MÙA LÚA CHÍN"
Cần thêm nhiều giải pháp để phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam Cần thêm nhiều giải pháp để phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam
Du lịch và phát triển nông thôn: Cần tạo chuỗi sản phẩm và gắn kết lợi ích của người dân trong thực Du lịch và phát triển nông thôn: Cần tạo chuỗi sản phẩm và gắn kết lợi..
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Độc đáo khách sạn 5 sao được xây trên những tàn tích cổ xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ Độc đáo khách sạn 5 sao được xây trên những tàn tích cổ xưa ở Thổ Nhĩ..
Những ngôi làng đẹp nhất châu Âu ngỡ như sa vào thế giới cổ tích Những ngôi làng đẹp nhất châu Âu ngỡ như sa vào thế giới cổ tích
Xem Tiếp...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DU LỊCH XANH

Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững

Số........./ STDe

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2010

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DU LỊCH XANH ( STDe Club)

( Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ- STDe ngày   tháng     năm      2010

 của Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững)

 

CHƯƠNG I: TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Điều 1: Mục tiêu hoạt động

     - Tạo môi trường giao lưu, gắn kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch bền vững.

    - Thu hút đông đảo các đối tượng có liên quan trực tiếp đến phát triển du lịch vào các họat động thiết thực nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Điều 2: Phương thức họat động

- Tổ chức các “không gian” giao lưu, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực về phát triển du lịch bền vững (Quản lý và kinh doanh du lịch, nghiên cứu và quy hoạch, thiết kế không gian du lịch)

-  Tổ chức các họat động nghiên cứu khoa học có liên quan đến phát triển du lịch bền vững. Tạo ra các phối hợp liên ngành, liên nghề trong quá trình nghiên cứu.

-  Tổ chức các hoạt động đóng góp cho xã hội: tuyên truyền quảng bá cho du lịch bền vững (du lịch xanh). Vận động quyên góp quỹ ủng hộ cho việc bảo tồn, tôn tạo các không gian, tài nguyên du lịch đang bị xuống cấp tại các di sản hay vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

-  Tổ chức các buổi du lịch dã ngoại để nâng cao thể chất, mở rộng hiểu biết về giá trị tài nguyên du lịch tại các vùng miền khác nhau trong và ngòai nước.

 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN

Điều 3 :   Thành viên Câu lạc bộ là các cá nhân trong hoặc ngòai phạm vi quốc gia. Bao gồm các đối tượng sau đây :

1. Các nhà quản lý về du lịch từ trung ương đến địa phương

2. Các nhà khoa học nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch

3. Các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

4. Các chuyên gia tư vấn qui họach và thiết kế các khu, điểm du lịch

5. Sinh viên các trường đại học có chuyên ngành liên quan đến phát triển du lịch. ( sinh viên du lịch, sinh viên qui họach, kiến trúc,...)

          6. Người không thuộc các đối tượng tại điểm 12,3,4,5 của điều này, nhưng có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Câu lạc bộ, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc Quy chế và các quy định khác của Câu lạc bộ thì được xem xét kết nạp là thành viên của Câu lạc bộ.

Điều 4 : Điều kiện trở thành thành viên Câu lạc bộ :

              1.Thuộc 1 trong 6 đối tượng tại điều 3 Quy chế này.

2.Có đơn tự nguyện xin vào Câu lạc bộ.

3.Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc Quy chế Câu lạc bộ.

4.Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ xây dựng Câu lạc bộ.

 Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của thành viên :

            1. Quyền của thành viên :

 - Được cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ.

- Được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ và đề xuất những ý kiến về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

- Được ứng cử hoặc giới thiệu thành viên ứng cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Được tham gia bầu Ban Chủ nhiệm và các chức danh của Câu lạc bộ.

- Được đề nghị miễn nhiệm các thành viên của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Được cung cấp thông tin về các hoạt động & các tour du lịch trong cũng như ngòai nước

- Được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi, giao dịch, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp du lịch nhằm quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hợp tác sản xuất-kinh doanh với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước

- Được đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

- Được tham gia xây dựng và đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế  Câu lạc bộ.

- Được Ban Chủ nhiệm đề nghị các cơ quan, ban ngành chức năng khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam và trong công tác đóng góp xây dựng Câu lạc bộ phát triển. 

            2. Nghĩa vụ của thành viên :

            - Tham gia đầy đủ các hoạt động của Câu lạc bộ.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế họat động và các quy định khác của Câu lạc bộ.

- Tích cực đóng góp xây dựng Câu lạc bộ vững mạnh, đoàn kết, phát triển.

- Đóng sinh hoạt phí đầy đủ.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác do Câu lạc bộ giao.

CHƯƠNG III: BAN CHỦ NHIỆM VÀ THƯ KÝ CÂU LẠC BỘ

Điều 6: Ban chủ nhiệm

1. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bao gồm: Chủ nhiệm câu lạc bộ, 02 Phó chủ nhiệm trong đó có 01 Phó Chủ nhiệm thường trực và 02 ủy viên.

2. Chủ nhiệm câu lạc bộ do Chủ tịch Liên hiệp khoa học Phát triển du lịch bền vững  bổ nhiệm.Có nhiệm kỳ 03 năm.

3. Các Phó Chủ nhiệm và ủy viên Câu Lạc Bộ được các thành viên câu lạc bộ bầu bằng cách biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín, được Hội đồng Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững công nhận, có nhiệm kỳ 01 năm.

4. Khi hết nhiệm kỳ, Ban Chủ Nhiệm tiếp tục làm việc cho đến khi bầu được ban chủ nhiệm mới.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ Nhiệm

1. Quản lý, điều hành hoạt động của Câu Lạc

2. Xây dựng chương trình, nội dung hoạt động của Câu Lạc Bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt Câu Lạc Bộ.

3. Tiếp nhận thành viên mới, cho thôi và chấp nhận đơn xin thôi tham gia của các thành viên Câu Lạc Bộ.

4. Bầu và miễn nhiệm thư ký (hoặc tổ thư ký) của Câu Lạc Bộ

5. Quyết định việc xin từ nhiệm của các thành viên trong Ban Chủ Nhiệm từ cấp Phó Chủ Nhiệm trở xuống và của thư ký Câu lạc Bộ.

6. Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế họat động của Câu Lạc Bộ

7. Ban hành các quy định về hoạt động của Câu Lạc Bộ

8. Quyết định mức đóng sinh hoạt phí của Câu Lạc Bộ sau khi thống nhất ý kiến của đa số thành viên.

9. Quyết địa điểm sinh hoạt của Câu Lạc Bộ trong trường hợp tổ chức sinh hoạt ngoài trụ sở Hội ...

10. Triệu tập cuộc họp bất thường của Câu Lạc Bộ

11. Khen thưởng và kỷ luật thành viên Câu Lạc Bộ

12. Đề nghị Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững khen thưởng thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động đóng góp xây dựng Câu Lạc Bộ.

13. Vận động tài trợ xây dựng quỹ của Câu Lạc Bộ và xét duyệt việc thu - chi tài chính của Câu Lạc Bộ

14. Báo cáo và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của Câu Lạc Bộ với cấp quản lý trực tiếp ( Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững)

Điều 8: Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ

1.      Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ là người đại diện cho Câu Lạc Bộ trong công tác đối nội và đối ngoại

2.      Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức điều hành Câu Lạc Bộ hoạt động vững mạnh, hiệu quả

- Chủ trì các buổi họp của Ban Chủ Nhiệm và các buổi sinh hoạt của Câu Lạc Bộ

-  Phân công công tác cho các Phó Chủ Nhiệm và các ủy viên của Ban Chủ Nhiệm.

- Thay mặt Ban Chủ Nhiệm ký các Quyết định và các văn bản khác của Câu Lạc Bộ

- Quyết định các vấn đề mà các thành viên chưa thống nhất và có ý kiến ngang nhau

3. Việc từ nhiệm và miễn nhiệm Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ phải được sự thống nhất của cấp quản lý trực tiếp ( Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững ) trên cơ sở ý kiến tán thành của tất cả các thành viên còn lại của Ban Chủ Nhiệm và của ít nhất 2/3 tổng số thành viên Câu Lạc Bộ.

Điều 9: Phó chủ nhiệm và ủy viên Câu Lạc Bộ

1. Phó chủ nhiệm và ủy viên Câu Lạc Bộ là người giúp việc cho Chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về các mặt công tác do Chủ nhiệm giao.

2. Khi Chủ nhiệm vắng mặt, Phó Chủ Nhiệm thường trực thay mặt điều hành họat động của Câu Lạc Bộ.

3. Phó Chủ Nhiệm và ủy viên Câu lạc bộ bị miễn nhiệm khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Câu lạc bộ thống nhất.

Điều 10: Thư ký Câu Lạc Bộ

1. Thư ký Câu Lạc Bộ là bộ phận giúp việc cho Ban Chủ Nhiệm, do Ban Chủ Nhiệm chọn trong số thành viên của Câu Lạc Bộ, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Ban Chủ Nhiệm.

2. Số lượng thư ký do Ban Chủ Nhiệm quyết định trên cơ sở quy mô và tính chất công việc của Câu Lạc Bộ nhưng không quá 03 người. Trường hợp có từ 02 thư ký trở nên thì thành lập tổ thư ký.

3. Khi hết nhiệm kỳ, thư ký ( hoặc tổ thư ký) tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Ban Chủ Nhiệm mới của Câu Lạc Bộ bầu được thư ký ( hoặc tổ thư ký mới)

Điều 11:  Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Câu Lạc Bộ

1. Giúp Ban Chủ nhiệm trong việc quản lý, điều hành Câu lạc bộ

2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chương trình hoạt động và nội dung các kỳ sinh hoạt để Ban Chủ nhiệm xét duyệt

3. Chuẩn bị tài liệu, nội dung và các điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ

4. Ghi biên bản các kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ

5.  Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm giao.

 

CHƯƠNG IV:

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12: Chế độ sinh hoạt

1. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ một quý một lần tại Văn phòng Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững hoặc tại địa điểm khác do Ban chủ nhiệm chọn tùy theo nội dung hoặc chủ đề sinh hoạt cụ thể nhưng phải báo cáo và được Ban chủ nhiệm CLB thống nhất

              Trường hợp đặc biệt, Câu Lạc Bộ có thể sinh hoạt bất thường theo triệu tập của Ban Chủ nhiệm hoặc theo đề nghị của quá nửa tổng số thành viên Câu lạc bộ

2. Ban Chủ nhiệm và thư ký ( hoặc tổ thư ký) câu lạc bộ họp trước ... ngày để chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho kỳ sinh hoạt.

Điều 13: Kinh phí hoạt động của Câu Lạc Bộ

     1.Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự chủ về kinh phí từ các nguồn thu sau:

     - Nguồn thu từ các họat động nghiên cứu khoa học và dịch vụ của câu lạc bộ.

     - Sinh hoạt phí do thành viên Câu Lạc Bộ đóng. 

    - Sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ trong và ngòai nước, của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các ban ngành đòan thể.

           2. Việc thu- chi tài chính của Câu Lạc Bộ phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

 

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14: Khen thưởng

 Thành viên có thành tích trong việc đóng góp, xây dựng Câu Lạc Bộ phát triển vững mạnh thì được Câu Lạc Bộ khen thưởng hoặc được đề nghị Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững khen thưởng.

Điều 15: Kỷ luật

Thành viên bị kỷ luật bằng hình thức phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc bị khai trừ khỏi Câu Lạc Bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không chấp hành Quy chế và các quy định của Câu Lạc Bộ

- Gây chia rẽ, làm mất đoàn kết của Câu Lạc Bộ

-  Hoạt động phi pháp bị công luận lên án.

 

CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 16: Sửa đổi, bổ sung quy chế:

           Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Câu Lạc Bộ được thực hiện theo Quyết định của Ban Chủ  Nhiệm Câu Lạc Bộ hoặc khi có đề nghị của quá nửa tổng số thành viên Câu Lạc Bộ.

Điều 17: Hiệu lực của Quy chế

           Quy chế này có hiệu lực khi quá nửa tổng số thành viên Câu Lạc Bộ thông qua và được Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững phê duyệt.

 

 

TM BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ ( STDe Club)

CHỦ NHIỆM

                                                                                         

 

                                                         TS. Nguyễn Thu Hạnh

 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: